Bytové zákony

Zákony týkajúce sa bytového odboru nájdete aj na: Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zákon číslo v znení neskorších predpisov
369/1990 o obecnom zriadení
443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní
607/2003 o štátnom fonde rozvoja bývania
601/2003 o životnom minime
182/1993 o vlastníctve bytov a nebytovýchpriestorov
222/2010 o pobyte cudzincov
253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
131/2010 o pohrebníctve