Povinné zverejňovanie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.06.2012 a hlavnou činnosťou je správa obecného majetku a správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Zabezpečujeme správu bytov (mestské nájomné byty a byty vlastníkov), mestských garáži, garáži v osobnom vlastníctve, nebytových priestorov, nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, nebytových priestorov špeciálneho určenia na účely civilnej ochrany obyvateľstva, školských a predškolských zariadení, mestských cintorínov, domov smútku, stavby osobitného určenia, kultúrnych domov.

 

Dokumenty do 19.11.2023 nájdete v starej databáze na tomto linku: www.old.zilbyt.sk/informacie-aktuality/dokumenty   Zmluvy a dohody sú zverejňované na tomto linku: www.crz.gov.sk/6293595-sk/zilbyt-sro/

Dokumenty od 20.11.2023 nájdete prehľadne rozdelené:

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY