Úhrady za užívanie bytov

ŽILBYT s.r.o. v zmysle novely zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zriadilo bankové účty pre každý bytový dom. Každý užívateľ bytu obdržal mesačný predpis za služby spojené s užívaním bytu, kde má uvedené číslo účtu, variabilný symbol a pri splátkových kalendároch aj špecifický symbol.

 

Žiadame Vás, aby ste uhrádzali platby na tento účet a správne uviedli variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS). V opačnom prípade platba nebude zrealizovaná a za jej vyhľadávanie sme oprávnení Vám účtovať poplatok v zmysle cenníka spoločnosti.

ČÍSLO ÚČTU:
Nájomníci: IBAN: SK45 5600 0000 0003 3035 1014 (Prima banka Slovensko)
Vlastníci: osobitný účet    

VARIABILNÝ SYMBOL:  podľa predpisu zálohových platieb   
KONŠTANTNÝ SYMBOL:  0308    
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:  podľa určenia

Opakovane upozorňujeme užívateľov bytov, že platby je možné realizovať:

  • bezhotovostným prevodom z účtu,
  • hotovostným vkladom v pokladni spoločnosti  
  • poštovými poukazmi , ktorých predtlač je možne si vyzdvihnúť v klientskom centre spoločnosti


Predpis nájomného za plnenia spojené s užívaním bytu je splatný do 25. dňa daného mesiaca (t. j. za január 2013 je splatný do 25.01.2013) za byty, do 15. dňa daného mesiaca (t. j. za január 2013 je splatný do 15.01.2013) za NP a garáže.

 

Ďalej žiadame užívateľov bytov a NP, aby v prípade zmeny bankového účtu, z ktorého realizujú úhrady platieb túto zmenu oznámili ŽILBYT s.r.o. v učtárni nájomného.

 

Poplatky a ceny prác od 1.1.2013

 

Kompletný prehľad poplatkov a cien prác platný od 1.1.2013 nájdete tu. – cenník spoplatnenia