Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávania

ŽILBYT, s.r.o. je podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: ŽILBYT, s.r.o.
Sídlo: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Pollák
IČO: 46723994
DIČ: 2023541344
IČ DPH: SK 2023541344
 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje ŽILBYT, s.r.o. prostredníctvom povereného pracovníka. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prostredníctvom Elektronickej platformy na webovom sídle evo.isepvo.sk.