Cenník Pohrebiská

CENNÍK POPLATKOV PLATNÝ OD 1.3.2023:

(poplatky sú uvedené vrátane DPH)

 

Správca za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu a v záujme nájomníkov za účelom objektívneho rozdelenia nákladov na správu podľa rozboru a výslednej kalkulácie stanovuje tieto jednorazové poplatky.

 

Poplatok za zmenu nájomcu hrobového miesta

20,00 €

Poplatok za dohodu o ukončení zmluvy o nájme

10,00 €

Poplatok za vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe mimo členov rodiny

1,00 €

Poplatok za vystavenie kópie nájomnej zmluvy

3,00 €

Poplatok za vystavenie potvrdenia inde neuvedeného na základe požiadavky

2,50 €

Poplatok za kopírovanie/za stranu

0,20 €

Poplatok za zaslanie doporučenej zásielky na vlastnú žiadosť

3,00 €

Poplatok za doručenie nájomnej zmluvy k podpisu do bytu na vlastnú žiadosť

15,00 €

Poplatok za vloženie urny na pohrebisku

5,00 €

Poplatok za preloženie urny na iné pohrebisko

5,00 €

Poplatok za administratívne zrušenie hrobového miesta

10,00 €

Vystavenie povolenia na kamenárske práce

15,00 €

Vystavenie povolenia na výkop jamy

5,00 €

Poplatok za vystavenie povolenia na exhumáciu

10,00 €

Vymeranie hrobového miesta pred začatím výkopových prác pred pochovaním a pred začatím stavebných prác

25,00 €

Opätovné vymeranie hrobového miesta

25,00 €

Zapožičanie prenosného mikrofónu k hrobu + kaucia 50,00 €

5,00 €

Reprodukcia hudby s obsluhou-len obradná sieň Starý cintorín

10,00 €

Videoprojekcia s obsluhou - len obradná sieň Starý cintorín

10,00 €

Poplatok za poskytnutie chladiaceho zariadenia - každý začatý deň

20,00 €

Poplatok za obslužné práce - dezinfekciu poskytnutého chladiaceho zariadenia

15,00 €

Poplatok za obrad počas víkendov, sviatkov a mimo vymedzeného časového rozmedzia za každú začatú hodinu od otvorenia obradnej siene

60,00 €

(poplatky sú uvedené vrátane DPH)